Lino Lėlės

rožinės sŪpynės

Seminaras mokytojams ir edukatoriams

Teorinio ir praktinio užsiėmimo  „Kaip rožinės sūpynės atveria kelius dalykų integracijai“ metu formuojamas kitoks požiūris į ugdymo turinį pamokoje, kviečiama pamąstyti, kokias prasmes gali atskleisti šiuolaikiniai meno kūriniai, visuomeninio reiškinio ar socialinio gyvenimo kontekstai. Mokytojas įgalinamas atrasti kelius, kaip sukurti intrigą ugdymo procese ir sužadinti smalsumą, pasinaudojant meno reiškiniais, bei integruoti įvairius dalykus į savo dalyko turinį ugdant tiek dalykines, tiek bendrąsias (asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis, kultūrinė, ugdymo(si) aplinkų, turinio ir situacijų įvairovės kūrimo) kompetencijas pamokoje per meną.

Lektorė

VIDA NARVEIŠYTĖ

Trukmė

4 VAL. 30 MIN. SU PERTRAUKOMIS

Tinka

DALYKŲ, PRADINIO UGDYMO MOKYTOJAMS, MOKYKLŲ VADOVAMS, JŲ PAVADUOTOJAIMS UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJAMS